Tuesday, August 07, 2007


پاییز رنگی نداشت ، اگر درختی نبود
بهار هم ... و
من هم ، اگر تو ... و

 
posted by مهناز at 11:38 AM |


2 Comments:


At 12:35 AM, Anonymous اوهام

بدون درخت بودن ریشه نداشتن در خاک نوعی مرگ است رفتن به استقبال تاریکی
اما با در خت از روشنایی آغاز می شوی و بعد گرم تابستان و غم ÷اییز نمی خواهم بگویم اما با عشق آن ستاره در شب زمستان تویی

آنقدر عکس و شعر فوق العاده بود که چند ثانیه ای مرا میخکوب کرد در سکوت صدای پای هیچ کس نمی آمد.حتا صدای پاهای تنهایی...

 

At 5:48 PM, Anonymous آوای آبی

سلام عزیز

صدا شو شنیدی یا دیدیش؟

بدو بدو که دارد با خش خش می رود

آوای آبی بروز است و منتظر

یا کریم