Sunday, December 24, 2006
گاهی مسیر جـــــــــــــــاده به بن بست میرود
گاهی تمام حـــــــــــــــــــــادثه از دست میرود
***
گاهی همان کسی که دم از عـــــــــــــقل میزند
در راه هوشیاری خود، مســــــــــــــت میرود
***
گاهی غریبــــه ای که به سختی به دل نشست
وقتی که قلــــــــب خون شده بشکست، میرود
***
اول اگرچه با ســــــــخن از عشـــــــــــق آمده
آخــــــــــر خلاف آنچه که گفتـــــه است میرود
***
گاهی کسی نشسته که غـــــــــــــــــوغا بپا کند
وقتی غــــــــــــــبار معرکه بنشـــــست، میرود
***
اینجــــــــا یکی برای خودش حــــــــکم میدهد
آن دیگری همیـــــــــــــشه به پیوســـت میرود
***
وای از غرور تازه به دوران رســـــــــیده ای
وقـــــــــتی میان طایفه ای پســــــــــت میرود
***
هر چند مضحک است و پر از خنده های تلـــخ
بر ما هر آنچـــــــــــــــه لایق ما هست، میرود
***
این لحظه ها که قیمت قد کمـــــــــــــــان ماست
تیریست بی نشـــــــــــــانه که از شست میرود
***
بیراهه ها به مقصد خود ســـــــــــــاده میرسند
اما مسیر جــــــــــــــــــــاده به بن بست میرود
افشین يدالهی
 
posted by مهناز at 7:04 AM | 3 comments
Wednesday, December 20, 2006

انار دانه کردی

کاسه کاسه کردی به امید آمدن همه ما

فقط من آمدم چند لحظه ای و بیاد نمی آورم انار خوردم یا نه

و رفتم

چرا بیاد نمی آورم ؟

حالا من انار دانه می کنم و

تو نیستی

...

بیادم باش 
posted by مهناز at 7:23 AM | 2 comments
Monday, December 04, 2006

مقدس است شمع و روشنايی اش ، مريم و عيسِی
و مقدس است شمع روشن كردن من و تو


به خاطر همه آرزوهايمان

 
posted by مهناز at 9:26 PM | 3 comments