Tuesday, May 08, 2007


ولی همیشه باعث خوشحالی منهاومدن قاصدک برای تو 
posted by مهناز at 8:33 AM |


2 Comments:


At 3:23 PM, Anonymous Anonymous

عشقت‌ از خود ردّپایی‌ برجا می‌گُذارد
در قلب‌ِ من‌،
زنده‌گی‌ِ من‌...
وَ تو
در این‌ اثرِ باقی‌ مانده‌،
در ردّپای‌ عشقت‌،

 

At 2:53 PM, Anonymous س.زارع

سلام
عزیز
قاصدکا خوش خبرن
چون ها سلامهای پر ازدلتنگی مان را بر دوش انها برای پدربزرگ و مادربزرگ می فرستیم
چون ما بوسه های از دورمان ار بر موهای قاصدک ها برای دختر همساتیه می فرستیم
عزیز قاصدکها خوش خبرند چون از کوچه های کودکی می ایند
چون به کوچه های کودکی کی روند
باور کن
باو رکن
قاصدکها پیامبرند.

به روزم
باد و خنده های بلند من و پلنگ شنگول دلم..

منتظرم